Data Protection Policy
OLD

Adatkezelési Szabályzat

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A honlap használatával a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Definíciók

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Daskó Sándor – info_KUKAC_filmo.hu

Az adatkezelés és jogalapja

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.
A Szolgáltató honlapjának és egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött.
A Szolgáltató honlapjának igénybevételéhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatokat:
 • becenév/nick (belépési azonosító)
 • e-mail cím
A regisztráció során a felhasználó opcionálisan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg:
 • rólam
Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel.
A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató anonim jelleggel, kizárólag statisztikai célra és a Honlap biztonságának védelmére használja fel.
A Honlap ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából illetve a szolgáltatások biztosítása során. Ezen adatokat a felhasználó a saját böngészőjéből önállóan is törölheti.
Az adatokat az Amerikai Egyesült Államokban található szerveren tároljuk.

Adattovábbítás

A Szolgáltató a regisztráció során (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat nem továbbítja. Az email cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán más külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül.

Az adatkezelés és -továbbítás célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása és a Honlap biztonságának védelme.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

Adatbiztonság

Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során.

Adatok módosítása, törlése

A felhasználó az adatainak módosítását belépés után az Adatlapján teheti meg.
A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni az Adatlapján keresztül. A kérelem nem vonatkozik a becenév mások által írott válaszaiban történő megemlítésére, illetve a felhasználó által korábban írt hozzászólások módosítására, kivéve, ha azok polgári nevet/lakcímet vagy telefonszámot tartalmaznak.
Szolgáltató a becenév/jelszó/emailcím adatokon kívül más módon a felhasználót nem azonosítja, így adatmódosítás és törlés kapcsán a felhasználó felelőssége, hogy bizonyítsa, hogy az adott felhasználói fiók hozzá tartozik (így be tud lépni hozzá).

Google Inc. tevékenysége

A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.
A Google Inc. "Adatvédelmi irányelvei" a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatók.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Data Protection Policy

In connection with the processing of data, the data controller (Service Provider) hereby informs the users of the website of the personal data it manages on the website, its principles and practices in the management of personal data, its organizational and technical measures for the protection of personal data, and opportunities. The Service Provider shall keep the recorded personal data in a confidential manner, in accordance with the data protection laws and international recommendations in accordance with this Declaration.
By using this site, you agree to the terms of this Privacy Statement.

Definitions

 • concerned: any natural person identified or identified, directly or indirectly, by any specific personal data;
 • personal data: data related to the data subject, in particular the name, identifying mark, and the knowledge of one or more physical, physiological, mental, economic, cultural or social identities of the data subject, as well as the conclusion that may be deduced from the data;
 • contribution: voluntary and decisive expression of the will of the person concerned, based on appropriate information and by which he gives his / her unambiguous consent to the handling of his / her personal data, covering all or part of operations;
 • protest: the statement of the person concerned with which he or she is objecting to the handling of his / her personal data and requesting the termination of data processing and the processing of the data processed;
 • "data controller" means a natural or legal person or an organization that does not have legal personality who either independently or with others determines the purpose of the processing of data, makes and executes decisions on data handling (including the equipment used) or performs with the data processor entrusted to it;
 • data management: irrespective of the method used, any operation or all of the operations, such as collecting, capturing, capturing, systematizing, storing, modifying, using, querying, transmitting, publishing, aligning or linking, blocking, deleting and destroying any of the operations, or to prevent further use of the data, to take photographs, sound or images, and to record the physical characteristics (eg finger or palm print, DNA sample, iris image) suitable for identifying the person;
 • transfer of data: making the data available to a specific third party;
 • disclosure: making the data available to anyone;
 • data deletion: making data unrecognizable in such a way that their recovery is no longer possible;
 • data file: the sum of the data processed in one register;
 • third party: a natural or legal person or a non-legal entity which is not the same as the data subject, the data controller or the data processor;
 • Special Data:
  (a) personal data relating to racial origin, belonging to national and ethnic minorities, political opinions or party affiliations, religious or other beliefs, representation of interests in the organization of affairs, and sexual life;
  (b) personal data relating to the state of health, abnormal passion and criminal personal data;

Name and contact details of the data controller

Sandor Dasko - info_AT_filmo.hu

Data management and legal basis

Data management, such as recording and storing data on users registering on the site, is made to the extent necessary to operate the services available on the website, to maintain contact and information.
Personal data will be handled on the basis of voluntary contributions from stakeholders. The scope of the contribution is determined by the provisions of the "Data Covered Data" section. Users will give their consent using the website by registering on the website.
The Service Provider may treat the personal data it manages in the absence of any other statutory provision without further special consent and with the withdrawal of the consent of the person concerned, in order to comply with the legal obligation that it has.
Use of the Service Provider's website and certain services is subject to registration.
To be able to use the Service Provider's website during registration, the user must be required to provide the following personal and other information:
 • Nickname
 • E-mail address
During registration, the user may optionally provide the following personal and other information:
 • About me
The data handler stores a password of the password that is only valid for password verification, but the password itself can not be restored.
The Service Provider does not handle any special data when providing the service.
When using this site, the Service Provider records the type of browser and operating system of logged in users. The logging of these data is carried out continuously by the system, but it is not linked to the data entered during registration or use. The data is used by the Service Provider as anonymously, for statistical purposes only and for the protection of the Website's security.
The Site uses cookies to analyze the use of the site and to provide services. You can delete this information yourself from your browser.
Data is stored on a server located in the United States.

Data transmission

The Service Provider does not transmit the data (required and optional) during registration. The email address as a personal information may be transmitted to other foreign servers for electronic notifications, but personal data will not be stored there.

The purpose of data management and transmission

The purpose of the personal data registration required to be registered during registration is to identify registered users to use the services available on the website, to prevent unauthorized access to personal data and to protect the security of the Website.
Data processing for the above purposes is solely determined by the law, to the extent and for the time necessary for the attainment of the goal, and only with the personal data necessary to attain the above goals and is suitable for the purpose.

Duration of data handling

The registration of compulsory and optional data during registration will begin with registration and will last until the data is cleared.

Data Security

The Service Provider will take all necessary steps to ensure the security of personal information provided by users, both during network communication and storage and retention of data.

Modify or delete data

The user can make changes to his / her data on his / her Data Sheet after entering.
You may at any time request the deletion of your authorized data through your Data Sheet. This application does not apply to the nickname in other replies written by others or to any changes made by a user before, unless they contain a civil name / address or phone number.
The Service Provider does not identify the user other than the nickname / password / email address, so in the case of data modification and deletion, the user is responsible for proving that the user account belongs (so he can access).

Google Inc.'s activity

The Service Provider will use the Google Analytics software to assist independent auditing of site visitation and other webanalytic data. Google Analytics is a so-called " uses cookies to analyze the use of the site. The cookie-generated information on the use of the site (including the user's IP address) is forwarded and stored to Google Inc.'s US servers. Google Inc. uses the collected information to evaluate the user's use of the site, to compile reports on activities carried out on the Website to the Service Provider, and to provide other services related to websites and other Internet-related services. Google Inc. may disclose this information to third parties if this is required by law or processed by third parties on behalf of Google Inc. Google Inc. does not associate the user's IP address with other Google Inc. data. Google Inc.'s "Privacy Policy" is http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm and the Google Inc. Privacy Center http://www.google.com/intl/hu/privacy/ page where you can find more useful information about Google Inc.'s data management and cookie blocking.

Changing the Privacy Statement

The Service Provider is entitled to modify this Privacy Statement unilaterally by informing users in advance. The amended provisions will be effective for the first user after the publication on the website. This amendment should not affect the data protection obligations provided for by law.